Mellanstruken ytterpanel med dold spikning

– Snyggare fasad, säkrare montage

Panelen är framtagen av SCAs egna panelexperter och har blivit rosad av snickare vid tester. Den dolda spikningen förlänger hållbarheten på panelen eftersom det inte finns några spikhål eller hammarslag på panelens synliga och utsatta ytor. Monterad och klar har panelen samma profil som en fasad dubbelfas. 

För dig som vill variera det estetiska uttrycket på din ytterpanel kan du med fördel variera bredderna på panelen.

Panelen levereras mellanstruken i en av våra standardkulörer alternativt i en egen vald NCS-kulör. Väljer du en egen kulör är det en beställningsvara med en leveranstid på cirka 14 dagar. För en mellanstruken ytterpanel återstår bara slutstrykningen och den ska du göra inom 2 år från att du har monterat panelen.

 

 

Innan du monterar din panel ska du sortera bort panel som eventuellt är skadad. Det är viktigt att du bara använder hela och oskadade brädor och att eventuella skador på panelen åtgärdas omgående.

Du kan montera panelen antingen liggande (horisontellt) eller stående (vertikalt). Liggande panel ska monteras fjädern uppåt.

Visar vad en fjäder är

Bild som visar hur det första varvet ska monteras.

När du ska montera liggande (horisontell) panel med dold spikning ska sponten på det understa (första) varvet stödja mot ett J-clip monterat på regel med CC60-avstånd samt fästas i varje regel med två spikar i fjädern.

Bild som visar steg 2 i montering av panelen.

 

När du monterar resterande varv fäster du panelen i varje regel med två spikar i fjädern. Spikarna spikar du 30 mm respektive 50 mm från brädans kant.

Bild som visar steg 3 när du monterar första varvet med panelen.

I övrigt ska panelen vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok av träfasader.

Beställ SP:s handbok 

Spikens längd får inte vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom ytterpanelen. Spikens rekommenderade mått är 2,1x50 mm.

Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått  skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grunda med JOTUN VISIR Oljegrunning. Dessutom behöver du måla alla skikten för att försegla ytan, det vill säga du behöver grundmåla och göra både mellan- och slutstrykning av panelen. 

Monteringsanvisning (PDF, nytt fönster)

Normal säsong för att måla ute är april-oktober i södra Sverige och maj-september i norra Sverige.

Måla på rent, fast och målningstorrt virke. Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är  under + 5 grader.

Ytor som har kapats ytor och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grundmåla med JOTUN VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna.

Är din panel smutsig eller om slutstrykning sker mer än fyra veckor efter att du har monterat panelen, ska du först tvätta den med JOTUN Kraftvask eller likvärdig produkt innan du slutstryker den. Om du har mögel eller alger på panelen ska du använda JOTUN Alg – och Mögeldesinfektion eller likvärdig produkt efter tvättning, men före slutstrykning. Se bruksanvisningen för hur du ska göra.

Panel som är grundmålad ska du snarast möjligt och senast inom ett (1) år slutstryka och mellanstruken panel ska du snarast möjligt och senast inom två (2) år efter montering slutstryka. Panelen ska för bästa hållbarhet slutstrykas med någon av följande produkter:

 • DEMIDEKK Ultimate
 • DEMIDEKK Brilliant White
 • OPTIMAL
 • BUTINOX Futura
 • JOTAPROFF Fasadakryl
 • JOTUN Fasadakryl.

Du kan också välja att slutstryka panelen med vattenburen alkylfärg och alkydoljefärg samt lacknaftalösta alkydoljefärger från erkända färgtillverkare. Slamfärg och lasyrer får inte användas som slutstrykning.

Använder du vår mellanstrukna ytterpanel med dold spikning kan du med fördel göra slutstrykningen innan du monterar panelen, men särkerställ att du inte använder för mycket färg i sponten vilket kan försvåra monteringen. Det går naturligtvis lika bra att slutlstryka panelen efter att du monterat den.

På sågad panel ska du måla en (1) fyllig strykning och på hyvlad panel ska du måla två (2) fylliga strykningar av vald produkt enligt ovan. Det är viktigt att du vid slutstrykning är särskilt noggrann att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Underhållstvätta din panel minst en gång per med JOTUN Hustvätt eller likvärdig produkt. Panelen ska dessutom alltid tvättas vid behov och inspekteras årligen.

Eventuella skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningar.

Garantin gäller bara om du har underhållit panelen enligt anvisningarna. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och på kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Om du köpt en ytterpanel från SCA SmartTimber – glöm inte att dokumentera underhållet för att garantin ska gälla.

Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar panelens hållbarhet och förlänger dess livslängd.

Ytterpanel som är grundmålad och mellanstruken har garanti under panelens normala livslängd (se definition nedan) gällande avflagning och sprickbildning i den fabriksmålade färgfilmen under förutsättning att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna.

Garantins omfattning

Garantin omfattar avflagning och sprickbildning i den fabriksmålade färgfilmen (grundmålning och mellanstrykning) under produktens normala livslängd. Med produktens normala livslängd avses här som utgångspunkt en tidsperiod om mellan femton till tjugo år. Produktens normala livslängd kan dock vara både kortare och längre i enskilda fall. Garantitiden räknas från och med att panelen har monterats.

Garantin omfattar inte avflagning och sprickbildning i slutstrykningsprodukt, beväxning, rötskador, kulörstabilitet eller mekaniska skador på panelen. Med mekaniska skador avses här skador som härrör från yttre påverkan och som går ned till träytan eller längre in i träet.

Om avflagning eller sprickbildning uppkommer i den industriellt applicerade färgfilmen innebär garantin uteslutande en rätt till dels ny grundfärg bestående av JOTUN VISIR Oljegrunning, dels ny slutstrykningsprodukt bestående av valfri produkt enligt följande:

 • DEMIDEKK Ultimate
 • DEMIDEKK Brilliant White
 • Optimal
 • BUTINOX Futura
 • JOTAPROFF Fasadakryl
 • JOTUN Fasadakryl.

Garantin omfattar inte rätt till en annan ersättning, som till exempel ersättning för arbetskostnad eller annan kompensation oavsett slag.

Garantivillkor

För att garantin ska gälla krävs att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna. 

 • Innan panel monteras ska skadade brädor sorteras bort. Endast hel, oskadad panel ska användas.
 • Kapade ytor och eventuella skador ned till träet i panelen ska omedelbart grundmålas med JOTUN VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna. Därefter ska kapade ytor och eventuella skador förseglas med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna.
 • Garantin omfattat endast panel som monterats på husfasader. Panelen ska monteras enligt gällande AMA-Hus kapitel HSD.16 jämte SP:s handbok om träfasader. Det understryks att panelen ska spikas i enlighet med gällande AMA-Hus och att spikhuvudet därmed slås ned i höjd med panelen. Spikhuvudet får inte tränga ner för djupt i virket. Garantin omfattar även panel som monterats med dold spikning (produkter inom SmartTimber). Tidpunkten för montering ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Panelen ska slutstrykas snarast möjligt och senast inom två år efter att panelen har monterats med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna. Denna slutbehandling ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.
 • Panelen ska minst en gång per år underhållstvättas med JOTUN Husvask eller likvärdig produkt. Panelen ska oavsett detta alltid tvättas vid behov. Panelen ska inspekteras årligen och eventuella mekaniska skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningarna ovan. Garantin gäller endast om panelen underhålls på ovan föreskrivna sätt. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Vid osäkerhet om behov av underhåll ska en oberoende besiktningsman kontaktas för att utföra denna bedömning. Garantin omfattatar inte skador och fel som uppkommit på grund av bristande underhåll för vilka husägaren själv ansvarar för att genomföra enligt dessa garantivillkor och målningsanvisningar. Varje underhållsåtgärd enligt ovan ska dokumenteras av husägaren och denna dokumentation ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Garantin gäller endast vid uppvisande av:
  • Kvitto avseende inköp av mellanstruken ytterpanel (produkter inom SmartTimber) 
  • Dokumentation* av när panelen monterades samt 
  • Dokumentation* över korrekt slutbehandling och årlig utfört underhåll enligt garantivillkoren och målningsanvisningarna.
 • Sammanfattningsvis omfattar garantin endast avflagning och sprickbildning i den industriellt applicerade färgfilmen, det vill säga produktfel, och gäller därmed inte för skador och fel som uppkommit på grund av normalt slitage, yttre åverkan eller på grund av felaktigt underhåll av panelen.

*Dokumentation kan exempelvis vara en bild med datum över utförd åtgärd samt kvitton på inköp av underhållstvätt etc.