Grundmålad ytterpanel

Genom att välja en grundmålad ytterpanel istället för en obehandlad sparar du tid, pengar och arbete. Dessutom får du ett bättre slutresultat.

Grundmålning är ett tidskrävande jobb eftersom obehandlat trä suger mycket färg och färgen måste jobbas in med penseln. En stor kostnad vid målning är färg, det är en kostnad du till stor del slipper när du köper fabriksmålad panel. Fabriksmålningen sker under optimala förhållanden vilket garanterar bästa möjliga resultat.

Grundmålningen görs med vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda alkydoljor. Det ger ett effektivt skydd under hela panelens livslängd och säkrar att den täckfärg du väljer att använda fäster med god kvalitet. Du kan använda valfri täckfärg från marknadens alla stora färgmärken.

 

 

Innan du monterar panelen ska du lagra den skyddad från fukt och vatten. Om du stöter på panel som är skadad, sortera bort denna. Det är viktigt att du bara använder hela, oskadade brädor och att eventuella skador på panelen åtgärdas omgående.

Du kan montera panelen antingen liggande (horisontellt) eller stående (vertikalt). Liggande panel ska monteras med eventuell fjäder uppåt

Visar vad en fjäder är

Panelen ska vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok av träfasader.

Beställ SP:s handbok

Det är särskilt viktigt att du spikar panelen korrekt enligt AMA-Hus. Det innebär att du ska slå ned spikhuvudet i nivå med panelen och alltså inte för djupt i virket. Det beror på att målningsbehandlingen och träytan skadas när spiken går ner för djupt och panelens livslängd blir därmed kortare. Spikens längd får inte heller vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom panelen.

Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grunda med JOTUN VISIR Oljegrunning, eller liknande produkt. Dessutom behöver du måla alla skikten för att försegla ytan, det vill säga du behöver grundmåla och göra både mellan- och slutstrykning av panelen.

Broschyren Hantera virket rätt från svenskt trä (pdf, nytt fönster)

 

Normal säsong för att måla ute är april-oktober i södra Sverige och maj-september i norra Sverige.

Måla på rent, fast och målningstorrt virke. Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är  under + 5 grader.

Ytor som har kapats ytor och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grundmåla med JOTUN VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna.

Är din panel smutsig eller om slutstrykning sker mer än fyra veckor efter att du har monterat panelen, ska du först tvätta den med JOTUN Kraftvask eller likvärdig produkt innan du slutstryker den. Om du har mögel eller alger på panelen ska du använda JOTUN Alg – och Mögeldesinfektion eller likvärdig produkt efter tvättning, men före slutstrykning. Se bruksanvisningen för hur du ska göra.

Panel som är grundmålad ska du snarast möjligt och senast inom ett (1) år slutstryka och mellanstruken panel ska du snarast möjligt och senast inom två (2) år efter montering slutstryka. Panelen ska för bästa hållbarhet slutstrykas med någon av följande produkter:

 • DEMIDEKK Ultimate
 • DEMIDEKK Brilliant White
 • OPTIMAL
 • BUTINOX Futura
 • JOTAPROFF Fasadakryl
 • JOTUN Fasadakryl.

Du kan också välja att slutstryka panelen med vattenburen alkylfärg och alkydoljefärg samt lacknaftalösta alkydoljefärger från erkända färgtillverkare. Slamfärg och lasyrer får inte användas som slutstrykning.

Använder du vår mellanstrukna ytterpanel med dold spikning kan du med fördel göra slutstrykningen innan du monterar panelen, men särkerställ att du inte använder för mycket färg i sponten vilket kan försvåra monteringen. Det går naturligtvis lika bra att slutlstryka panelen efter att du monterat den.

På sågad panel ska du måla en (1) fyllig strykning och på hyvlad panel ska du måla två (2) fylliga strykningar av vald produkt enligt ovan. Det är viktigt att du vid slutstrykning är särskilt noggrann att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Underhållstvätta din panel minst en gång per med JOTUN Hustvätt eller likvärdig produkt. Panelen ska dessutom alltid tvättas vid behov och inspekteras årligen.

Eventuella skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningar.

Garantin gäller bara om du har underhållit panelen enligt anvisningarna. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och på kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Om du köpt en ytterpanel från SCA SmartTimber – glöm inte att dokumentera underhållet för att garantin ska gälla.

Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar en träpanels hållbarhet och förlänger dess livslängd.

Ytterpanel som är grundmålad och mellanstruken har garanti under panelens normala livslängd (se definition nedan) gällande avflagning och sprickbildning i den industriellt applicerade färgfilmen under förutsättning att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna.

Garantins omfattning

Garantin omfattar avflagning och sprickbildning i den industriellt applicerade färgfilmen (grundstrykning) under produktens normala livslängd. Med produktens normala livslängd avses här som utgångspunkt en tidsperiod om mellan femton till tjugo år. Produktens normala livslängd kan dock vara både kortare och längre i enskilda fall. Garantitiden räknas från och med att panelen har monterats.

Garantin omfattar inte avflagning och sprickbildning i mellan- och slutstrykningsprodukt, beväxning, rötskador, kulörstabilitet eller mekaniska skador på panelen. Med mekaniska skador avses här skador som härrör från yttre påverkan och som går ned till träytan eller längre in i träet.

Om avflagning eller sprickbildning uppkommer i den industriellt applicerade färgfilmen innebär garantin uteslutande en rätt till ny grundfärg bestående av VISIR Oljegrundning. Garantin omfattar inte rätt till annan ersättning som till exempel ersättning för arbetskostnad eller annan kompensation oavsett slag.

Garantivillkor

För att garantin ska gälla krävs att du har följt garantivillkoren och målningsanvisningarna.

 • Innan panel monteras ska skadade brädor sorteras bort. Endast hel, oskadad panel ska användas.
 • Kapade ytor oh eventuella skador ned till träet i panelen ska omedelbart grundmålas med JOTUN VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna. Därefter ska kapade ytor och eventuella skador förseglas med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna.
 • Garantin omfattat endast panel som monterats på husfasader. Panelen ska monteras enligt gällande AMA-Hus kapitel HSD.16 jämte SP:s handbok om träfasader. Det understryks att panelen ska spikas i enlighet med gällande AMA-Hus och att spikhuvudet därmed slås ned i höjd med panelen. Spikhuvudet får inte tränga ner för djupt i virket. Garantin omfattar även panel som monterats med dold spikning (produkter inom SmartTimber). Tidpunkten för montering ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Panelen ska slutstrykas snarast möjligt och senast inom ett år efter montering av panelen med slutstrykningsprodukt enligt målningsanvisningarna. Denna slutbehandling ska dokumenteras av husägaren och dokumentationen ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.
 • Panelen ska minst en gång per år underhållstvättas med JOTUN Husvask eller likvärdig produkt. Panelen ska oavsett detta alltid tvättas vid behov. Panelen ska inspekteras årligen och eventuella mekaniska skador på panelen ska åtgärdas omgående enligt anvisningarna ovan. Garantin gäller endast om panelen underhålls på ovan föreskrivna sätt. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Vid osäkerhet om behov av underhåll ska en oberoende besiktningsman kontaktas för att utföra denna bedömning. Garantin omfattatar inte skador och fel som uppkommit på grund av bristande underhåll för vilka husägaren själv ansvarar för att genomföra enligt dessa garantivillkor och målningsanvisningar. Varje underhållsåtgärd enligt ovan ska dokumenteras av husägaren och denna dokumentation ska visas upp då garantin tas i anspråk.
 • Garantin gäller endast vid uppvisande av: 
  • Kvitto avseende inköp av grundstruken panel (produkter inom SmartTimber)
  • Dokumentation* av när panelen monterades samt 
  • Dokumentation* över korrekt slutbehandling och årlig utfört underhåll enligt garantivillkoren och målningsanvisningarna.
 • Sammanfattningsvis omfattar garantin endast avflagning och sprickbildning i den industriellt applicerade färgfilmen, det vill säga produktfel, och gäller därmed inte för skador och fel som uppkommit på grund av normalt slitage, yttre åverkan eller på grund av felaktigt underhåll av panelen.

*Dokumentation kan exempelvis vara en bild med datum över utförd åtgärd samt kvitton på inköp av underhållstvätt etc.